KIBRIS TÜRK AMME MEMURLARI SENDIKASI
LİDERLERDEN ÇÖZÜM İÇİN İRADE BEKLİYORUZ.
İCRAAT DEĞİL, ZAM HÜKÜMETİ OLMA YOLUNDA…
MÜŞAVİRLİK YASASI BEKLENTİLERİ KARŞILAMI
KTAMS’TA DONÖR BAĞIŞ KAMPANYASI YAPILDI
SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ ÇAL
YENİ KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI

YENİ KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI

  Bu haber 20 Haziran 2011, Pazartesi 04:53:17 eklenmiştir. 5344 kez okunmuştur.
YENİ KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısında KTAMS Olarak Önemle Üzerinde Durduğumuz Bazı Maddeler

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

UBP Hükümetinin AB uyum çalışmaları kapsamında hazırlamış olduğu yeni “Kamu Görevlileri Yasa Tasarsı” ile mevcut yasa arasında birçok farklılıklar göze çarpmaktadır. Yeni yasa tasarısında kısmen olumlu yenilikler bulunmasına karşın mevcut çalışanların birçok hakkı da geriye götürülmektedir.
Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısında KTAMS olarak önemle üzerinde durduğumuz bazı maddeleri siz değerli basın emekçileri aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Mevcut kamu görevlileri yasası kapsam kısmında belirtilen Elektrik kurumu personeli,Vakıflar personeli ve din görevlileri hakkında kendi özel yasaları uygulanır ibaresi yeni yasada yer almamakta ve bu kurumlar kamu görevlileri yasası kapsamından çıkartılmaktadır.Ayrıca Kalkınma Bankası ve Merkez Bankası personeli içinde mevcut Kamu Görevlileri Yasası bağlayıcı iken yeni kamu görevlileri yasa kapsamından bu kurumlar tamamen çıkartılmaktadır. Mevcut yasada bu kurumların personelleri için kendi özel yasalarında belirtilmeyen haklar, kamu görevlileri yasasında belirtildiği şekli ile uygulanırken yeni yasa ile bu kurumlaın kamu görevlileri yasası kapsamından çıkartılması ile personel bir çok haktan mağdur olacaktır(Ör: 13.Maaş,Hayat Pahalılığı Ödeneği vb.).Aynı zamanda yeni yasa ile birlikte Katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile KİT’ler kamu görevlileri yasa kapsamından çıkarılmaktadır.

Yeni yasa ile birlikte devlet işçileri ile hükümet arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde bu yasa’daki maaş ve ücret rejimini bozacak haklar verilemeyecektir. Bu durum ile birlikte toplu sözleşme düzeni ortadan kalkacak ve devlet işçilerinin kazandıkları bir çok özlük hak ellerinden alınmış olacaktır.
 

Üst Kademe Yöneticileri ve Yöneticilik Hizmetleri sınıfının her derecesine yeni yasa ile birlikte kamu görevi dışından da atama yapılabilecektir. Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda her hizmet sınıfı için farklı sürelerde özel sektörde yöneticilik yapma koşulu aranmaktadır.
Yönetici tefsiri yasada “Mal ve Hizmet üretmek için asgari beş üretim elemanını/personelini bir araya getirme ve yönetip yönlendirme sorumluluğu olan kişiyi anlatır” olarak tanımlanmıştır. Yukarıda belirtilen hizmet sınıfları için dışarıdan atamalarda yönetici niteliğinin aranması ile birlikte özel sektörde yönetici pozisyonunda olmayan herkese kamu görevlisi olmanın önü kapatılmaktadır.

Ayrıca yeni yasa ile birlikte Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında yer alan bazı kadroların dışarı kapatılmasına; Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfının I. ve II. Derecesindeki kadroların dışarı kapalı olmasına rağmen Personel Dairesinin görüşüne istinaden Başbakanlık tarafından dışarı açılmasına karar verilebilecektir. Bu durum ise kamu görevine atanma koşullarının oluşturulmasında bilimsellikten uzak siyasi erke dayalı bir yapının oluşmasına sebep olacaktır.

Yeni yasaya göre Müsteşar mevkine kamu görevinden atanan bir kişinin görevden alındığı tarihte an az iki yıl bu mevkide görev yapmış olması halinde, üst kademe yöneticiliği yaptığı mevkiinin maaşı üzerinden müşavirliğe getirilecek ve müşavir oluşumu daraltılmasına rağmen tamamen ortadan kaldırılmayacaktır.


Yeni yasada Özel Kalem Müdürü ve Bakanlık Müdürü mevkisi kaldırılıyor ve yerine Siyasi Danışman mevkisi getiriliyor. Başbakan bir siyasi başdanışman ve iki siyasi danışman, Bakanlar ise iki Siyasi danışman istihdam edebilecektir. Siyasi danışmanlar Başbakan ve Bakanların bağlı oldukları siyasi partilerle ilişkilerini yürütmekle görevli olup hiçbir şekilde kamu görevi kapsamına giren konularda idareye müdahale edemeyecektir. Siyasi danışman mevkiine dışarıdan atamalarda sadece hükümet-parti ilişkisini yürütmesi için istihdam yapılacak ve kamu kaynakları gereksizce kullanılacaktır. Kamu görevlileri arasından istihdam edilen Siyasi Danışman ise görevinin sonlanmasının ardından kamudaki önceki kadrosuna geri dönecek ve önceki kadrosunun maaşını almaya başlayacaktır.Böylelikle müşavirlik kapsamı daraltılmış olacaktır.
 

Yeni yasaya göre kamu görevine ilk kez atanmada, sınıflar içinde veya sınıflar arası yükselmelerde(terfilerde) yeterlilik ve yarışma sınavı olmak üzere iki tür sınav uygulanacaktır.
Kamu görevine ilk kez atanmada, sınıflar içinde veya sınıflar arası yükselmelerde yani terfiler Kamu Hizmeti Komisyonu ile birlikte oluşturulacak Sınav Kurulları tarafından yapılacaktır.

Sınav Kurulları yazılı sınavdan 70 puan üzeri alan herkesi sözlü sınava tabi tutacaktır.

Sınav Kurulları Her Hizmet sınıfı için ayrı ayrı kişilerden oluşacaktır. Sınav Kurulu üyeleri dört kişiden az veya fazla olamayacaktır. Oluşturulacak olan sınav kurullarında ise Personel Dairesi ve Kamu Hizmeti Komisyonun’dan illaki bir temsilci olacaktır.
Sözlü sınav 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı verecekleri puanların ortalaması sözlü sınavın puanını oluşturacaktır.

Böylelikle yazılı sınav sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan kişilerin işe alımı ve mevcut kamu çalışanlarının terfileri, sözlü sınav komisyonunu oluşturan ve siyasi atamalardan oluşan kişilerin inisiyatifine bırakılacaktır. Bu durum ile birlikte şu an mevcut Kamu Hizmeti Komisyonunun işe alımlardaki bağımsız yapısı bozulacaktır.
 

Yeni Kamu Görevlileri Yasası ile birlikte mevcut yasada yer alan ve herkesin adil bir şekilde derece terfisi almasının garantisi olan 44/2006 sayılı derece yükselme yasası kaldırılıyor.

Yeni yasada Yöneticilik Hizmetleri sınıfına giren kamu görevlilerine hiçbir şekilde ek çalışma ödeneği verilmemesi karara bağlanıyor

Mevcut yasada tek bir performans değerlendirmesi yapılmakta iken yeni yasa ile birlikte bir kamu görevlisi bir yıl içerisinde genel performans değerlendirmesine tabi tutulurken birde terfiye ilişkin performans değerlendirmesi olmak üzere iki ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.. Yeni yasaya gore genel performans değerlendirmesinde “tatmin edici” olarak değerlendirilen bir kamu görevlisi, terfiye ilişkin performans değerlendirmesinde olumsuz olarak değerlendirilebilecektir. Terfiye ilişkin performans değerlendirilmesinde üç yıl üst üste olumlu değerlendirilmeyen kamu görevlileri,yükselme kadrolarına başvuramayacaktır. Bu durum ise performans değerlendirme formunu dolduran amirlere kimlerin terfi alacağına yönelik inisiyatif verecek ve torpil mekanizmasının oluşmasına yol açacaktır.

Yeni yasaya göre kendi teşkilat yasa ve tüzüklerinde,bir göreve vekalet etme görev ve yetkisine sahip oldukları belirlenen kamu görevlileri,Kamu Hizmeti Komisyonu’nun atama işlemine gerek görülmeksizin,vekalet görevini yürütebilecek ve kendi kadrolarına tahsis edilmiş maaşlarını almaya devam edecektir.Ancak üç aydan fazla sürmesi halinde kişiye vekaleten atandığı kadronun maaşı vekalet aylığı olarak verilecektir.
Bağımsız kuruluş Kamu Hizmeti Komisyonu’nun iradesine başvurmadan yapılacak bu tür atamalarda torpil mekanizmasının oluşması kaçınılmazdır.

Yeni yasada ikinci görev başlığı adı altında özel yasalarla veya özel yasaların verdiği yetkiye dayanarak kamu görevlilerine esas görevlerinin yanında yaptırılması öngörülen hizmetler ikinci görev olarak addedilmekte ve ek iş yasağına girmemektedir. İşsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde kamu görevlilerine ikinci iş yasağının kaldırılması ile işsizlik daha da artacaktır.

Yeni yasada da mevcut yasada olduğu gibi Kamu Görevlilerine siyaset yasağı devam ediyor.

Mevcut yasada kamu çalışanları ayda 3,5gün izin hakkı elde etmekte ve bir yıldan diğer yıla 84 gün izin aktarabilmekte iken yeni yasa ile birlikte;

0-5 yıl hizmeti olanlar 22 iş günü
6-10 yıl hizmeti olanlar 24 iş günü
11-15 yıl hizmeti olanlar 26 iş günü
16-20 yıl hizmeti olanlar 28 iş günü
21 yıl ve üzeri hizmeti olanlar 30 iş günü izin hakkı verilmektedir.

Bir yıldan diğer yıla aktarılabilecek izin süresi en çok altmış iş günü olabilecektir.

Her kamu görevlisi yılda en az 22 iş günü kullanmak zorundadır ve en az on iş günü yıllık izin süresini kesintisiz kullanmak zorundadır.

Şu anda mevcut kazanılmış izinler iş gününe çevrilerek, toplam altmış iş gününü aşmamak koşuluyla biriktirilebilecek ve bir sonraki yıla aktarılabilecektir.

Mevcut Kamu Görevlileri Yasası uyarınca kazanılmış izin hakları yediye bölünüp beş ile çarpılmak suretiyle iş gününe çevrilerek bu yasa uyarınca kazanılan yıllık izin hakları ile birleştirilecektir.
 

Mevcut yasada 40 gün önce 40 gün sonra olan doğum izni yeni yasa ile birlikte hamile kamu görevlilerine doğumdan önce altı hafta, doğumdan sonra on hafta olmak üzere toplam on altı hafta tam ödenekli hamilelik ve doğum izni olarak düzenleniyor.
 

Mevcut yasada yılda 42 gün olan hastalık izni yeni yasa ile şu şekilde oluyor:

Kamu görevlisinin altı aylık sürede en çok iki kez altı iş gününe kadar tam maaşla kısa süreli hastalık izni kullanabilecektir.
Altı aylık süre içerisinde altı iş günü üzerinde getirilen kısa süreli raporlarda; kamu görevlilerine raporda belirtilen süre için yarı maaşları ödenecektir.
Böylelikle altı günden fazla hasta olan kamu görevlisinin maaşından kesinti yapılacaktır.
 

Yeni yasada Özel nitelikli sözleşmeli personel adı altında yeni istihdam olanağı yaratılıyor. Özel nitelikli sözleşmeli personel için KKTC yurttaşı olma koşulu aranmıyor. İşsizliğin üst seviyelerde olduğu ülkemizde vatandaş olmayanların da kamu görevine atanmaları birçok olumsuz sonuç doğuracaktır.

Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısına ulaşmak isteyenler gerek sendikamızdan gerekse www.ktams.com adresinden yasaya ulaşabilirler.
   ,
Facebook Facebook   Google Google  

 

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI İÇİN KAMU GÖREVLİLERİ YASASI 2015TIKLAYINIZ.

 

 
 
Sitemizi başarılı buluyor musunuz?
Başarılı buluyorum
Daha başarılı olabilir
Başarısız buluyorum
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
, teste,
 

© Copyright 2017 ktams.com
Her hakkı saklıdır.
İdeza Bilişim